Mest omfattande och prisvärda delar för Honda MT, MB, MTX, MBX, MCX, NSR

Alla artiklar på vår webbplats är reservdelar om inget annat anges.

Allmänna villkor

Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor ska följande termer ha följande innebörd:

ReflektionsperiodDen tid inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

KonsumentDen fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet och som ingår ett distansavtal med företagaren;

Dag: kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal med avseende på en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet sprids över tiden;

Hållbar databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida samråd och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att frånträda distansavtalet inom ångerfristen;

Entreprenör: En fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Avståndsavtalavtal: ett avtal genom vilket man inom ramen för ett system som entreprenören organiserar för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås, uteslutande använder en eller flera tekniker för distanskommunikation;

Teknik för fjärrkommunikationmedel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt.

Allmänna villkor: Dessa allmänna villkor för entreprenören.

Artikel 2 – Företagarens identitet

http://m-shop.nl

Notelstraat 5

5085 ET Esbeek
Nederland

E-postadress: info@m-shop.nl

KVK: 78439140

Moms nr: NL8613.96.972 B01

Artikel 3 – Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från näringsidkaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i näringsidkarens lokaler och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på dennes begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt får, i motsats till föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten, antingen elektroniskt eller på annat sätt.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket tillämpas analogt, och i händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är ogiltiga eller helt eller delvis upphävda, kommer avtalet och dessa villkor att förbli i kraft i övrigt och bestämmelsen i fråga kommer utan dröjsmål att ersättas, i ömsesidigt samråd, med en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig innebörden av den ursprungliga bestämmelsen.

Situationer som inte regleras av dessa allmänna villkor ska bedömas “i andan” av dessa allmänna villkor.

Eventuella tvetydigheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas “i andan” av dessa villkor.

Artikel 4 – Erbjudandet

Om ett erbjudande är tidsbegränsat eller omfattas av villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet är inte bindande. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen ska vara tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder sig av bilder ska dessa vara en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i anbudet är inte bindande för entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte utgöra grund för ersättning eller upplösning av kontraktet.

Produktbilderna är en sann representation av de erbjudna produkterna. Företaget kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas verkliga färger.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

eventuella fraktkostnader;

hur avtalet ska genomföras och vilka åtgärder som krävs för detta;

Tillämpligheten eller inte av ångerrätten;

Metod för betalning, leverans och genomförande av avtalet;

Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, i så fall, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;

Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon lämnat i samband med avtalet och, om så önskas, korrigera dem;

Alla andra språk än nederländska på vilka avtalet kan ingås;

De uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt.

Distansavtalets minimilängd om det rör sig om en förlängd transaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och typer av material.

Artikel 5 – Avtalet

Avtalet träder i kraft, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de fastställda villkoren.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande kan konsumenten häva avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan – inom de rättsliga ramarna – informera sig om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om alla fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

Företagaren ska bifoga följande information till produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett lättillgängligt sätt på en varaktig databärare:

a. Besöksadress till näringsidkarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;

b. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller en tydlig förklaring om att ångerrätten är utesluten;

c. Information om garantier och befintliga eftermarknadstjänster;

d. de uppgifter som anges i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har lämnat dessa uppgifter till konsumenten före avtalets genomförande;

e. Kraven på uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.

I händelse av en utökad transaktion ska bestämmelsen i föregående punkt endast gälla den första leveransen.

Varje avtal ingås under förutsättning att de berörda produkterna är tillräckligt tillgängliga.

Artikel 6 – Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter det att konsumenten eller en företrädare som konsumenten tidigare utsett och som meddelats företagaren har mottagit produkten.

Under avkylningsperioden kommer konsumenten att behandla produkten och dess förpackning med omsorg. Han får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han återlämna produkten med alla levererade tillbehör och – om rimligen möjligt – i ursprungligt skick och förpackning till företagaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att göra det inom 14 dagar efter att ha mottagit produkten, till företagaren. Konsumenten bör meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail. När konsumenten har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt måste han eller hon returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, t.ex. med hjälp av ett postbevis.

Om kunden efter utgången av de perioder som anges i punkterna 2 och 3 inte har meddelat sin avsikt att utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.

Artikel 7 – Kostnader i händelse av återkallelse

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska konsumenten stå för kostnaderna för att returnera produkterna.

Om konsumenten har betalat ett belopp ska företagaren återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter ångerrätten. Förutsättningen är att produkten redan har mottagits av säljaren eller att det finns ett slutgiltigt bevis för att den har returnerats i sin helhet.

Artikel 8 – Undantag från ångerrätten

Näringsidkaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter enligt följande i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid innan avtalet ingås.

Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för produkter:

a. som har utförts av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;

b. som är klart personliga till sin karaktär;

c. som inte kan återlämnas på grund av sin beskaffenhet;

d. Produkter som inte längre är i sin originalförpackning och/eller är skadade.

e. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;

f. för enskilda tidningar och tidskrifter;

g. för ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen på.

h. För hygieniska produkter som konsumenten har brutit förseglingen på.

Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för tjänster:

a. om logi, transport, catering eller fritidsverksamhet som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;

b. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;

c. om vadslagning och lotterier.

Artikel 9 – Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.

I motsats till vad som sägs i föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har någon kontroll över, till rörliga priser. Erbjudandet ska åtföljas av en förklaring om kopplingen till fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är rekommenderade priser.

Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:

a. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller

b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

De priser som anges i utbudet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Alla priser kan innehålla tryck- och skrivfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel. Vid tryck- och inställningsfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten till det felaktiga priset.

Artikel 10 – Överensstämmelse och garanti

Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller funktionsduglighet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

En garanti som tillhandahålls av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet.

Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leveransen. Produkterna måste returneras i sin originalförpackning och i nytt skick.

Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Företagaren är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskilt användningsområde för konsumenten, och inte heller för några råd om användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller har på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;

Bristen är helt eller delvis en följd av bestämmelser som regeringen har utfärdat eller kommer att utfärda med avseende på de använda materialens art eller kvalitet.

Artikel 11 – Leverans och genomförande

Företagaren ska iaktta största möjliga omsorg när han tar emot och utför produktbeställningar.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt och senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har kommit överens om en längre leveranstid. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att han eller hon har gjort beställningen. I detta fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning.

Vid upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Det faktum att en ersättningsartikel levereras ska anges på ett tydligt och begripligt sätt senast vid leveransen. Ångerrätten kan inte uteslutas när det gäller ersättningsartiklar. Entreprenören ska stå för kostnaden för eventuell returfrakt.

Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en representant som tidigare utsetts och meddelats entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 – Fortsatta transaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning

Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal på obestämd tid, som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på upp till en månad.

Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster när som helst i slutet av den fasta löptiden i enlighet med tillämpliga uppsägningsregler och med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Konsumenten får häva de avtal som avses i föregående punkter:

när som helst och ska inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

åtminstone på samma sätt som han själv ingick dem;

Säg alltid upp avtalet med samma uppsägningstid som företagaren själv har bestämt.

Förlängning

Ett avtal för en bestämd tidsperiod, som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.

Med avvikelse från föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med högst tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet i slutet av förlängningsperioden med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en period som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter, men mindre än en gång i månaden. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans, som introduktion, av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter (provabonnemang eller introduktionsabonnemang) ska inte fortsätta att gälla under tystnad och ska upphöra automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimlighet och rättvisa kräver något annat.

Artikel 13 – Betaling

Om inget annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det rör sig om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna period börja löpa efter det att konsumenten har mottagit bekräftelsen av avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahållits eller nämnts till företagaren.

Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera konsumenten för alla rimliga kostnader som konsumenten har fått kännedom om i förväg.

Artikel 14 – Klagomålsförfarandet

Reklamationer om avtalets genomförande ska lämnas in till företagaren inom 7 dagar, med en fullständig och tydlig beskrivning, efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas in till entreprenören ska besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska näringsidkaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samråd uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

Om näringsidkaren anser att klagomålet är berättigat ska näringsidkaren efter eget gottfinnande antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.

Artikel 15 – Tvister

Endast nederländsk lag är tillämplig på avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor. Även om konsumenten bor utomlands.

Select a Pickup Point

error: Content is protected !!